Nhiệt Huyết Nguyên Bảo

Công Dụng: tốn Cash để tăng thêm 5% khi hợp thành cường hóa
- Khi Cường Hóa Hợp Thành sẽ xuất hiện bảng thông báo
- Chọn đồng ý để xác nhận tính năng Nhiệt Huyết Nguyên bảo


- Giao diện khi xác nhận sử dụng nhiệt huyết nguyên bảo


- Xác nhận sử dụng CASH để dùng Nhiệt huyết nguyên bảo